Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Α9ΤΟΡ1Θ-ΞΝ7
Ορισμός αξιολογητών και σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών προσφυγών για την υλοποίηση των εκχωρηθέντων Δασικών Μέτρων/Υπομέτρων και δράσεων 8.3 και 8.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
01-07-2020 10:12:17    01-07-2020 10:12:17      1409
ΩΡ5ΘΟΡ1Θ-Β1Κ
Έγκριση Μελέτης «Εργασίες Συντήρησης-Βελτίωσης Δασικών Δρόμων και Αντιπυρικών Λωρίδων ΠΕ Χανίων»
29-06-2020 10:25:17    29-06-2020 10:25:17      1512
ΩΤΡ3ΟΡ1Θ-ΩΕ2
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
26-06-2020 07:54:13    26-06-2020 07:54:13      1378
ΩΧ02ΟΡ1Θ-Ε86
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
22-06-2020 11:38:20    22-06-2020 11:38:20      1394
ΨΦ3ΘΟΡ1Θ-89Σ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
22-06-2020 11:27:02    22-06-2020 11:27:02      1363
ΩΙΣ6ΟΡ1Θ-464
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων με κυνηγετικό φασιανό (pfasianus ssp) από τον Κ.Σ. Περάματος σε περιοχές Π.Ε.Ρεθύμνου.
22-06-2020 11:23:06    22-06-2020 11:23:06      1491
6Ε94ΟΡ1Θ-ΜΙ5
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
19-06-2020 14:01:59    19-06-2020 14:01:59      1389
6ΑΜ6ΟΡ1Θ-Υ7Γ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνου
19-06-2020 13:48:50    19-06-2020 13:48:50      1316
ΩΡΥ2ΟΡ1Θ-Θ04
Έγκριση του σχεδίου:«Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ.Ρεθύμνου σε περιοχές Π.Ε.Ρεθύμνου
18-06-2020 07:51:35    18-06-2020 07:51:35      1427
6ΓΑΧΟΡ1Θ-6ΞΞ
Έγκριση του σχεδίου:«Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον Κ.Σ.Περάματος σε περιοχές Π.Ε.Ρεθύμνου.
18-06-2020 07:48:04    18-06-2020 07:48:04      1428