Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

3Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.

 

η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»).

  Η 1Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/12-5-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μίας θέσης (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας (1) θέσης Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Α.Δ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  

Η 2Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/18-3-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω17ΣΟΡ1Θ-ΘΛΘ
Έλεγχος νομιμότητας προμήθειας μίας (1) δίκυκλης μοτοσυκλέτας από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ηρακλείου.
03-07-2020 15:06:30    03-07-2020 15:06:30      5474
6ΔΑΦΟΡ1Θ-4ΞΕ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 443/21-5-2020 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου
03-07-2020 14:17:57    03-07-2020 14:17:57      4361
Ω9ΩΖΟΡ1Θ-Ω87
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 41660/03-06-2020 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου Κρήτης
03-07-2020 14:12:24    03-07-2020 14:12:24      4537
Ψ5ΒΔΟΡ1Θ-Ω06
Δημοσίευση περίληψης της αρ. 196/27-5-2020 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χανίων
03-07-2020 14:04:32    03-07-2020 14:04:32      4477
Ω01ΔΟΡ1Θ-ΗΔΔ
Δημοσίευση περίληψης της αρ. 315/2-6-2020 απόφασης του Δημάρχου Ανωγείων
03-07-2020 13:55:52    03-07-2020 13:55:52      4716
ΨΞΟΙΟΡ1Θ-5ΒΔ
Δημοσίευση περίληψης της αριθ. 491/3-6-2020 απόφασης του Δημάρχου Κισσάμου
03-07-2020 13:49:08    03-07-2020 13:49:08      4508
97ΛΘΟΡ1Θ-4ΛΙ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.178/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Ηρακλείου
03-07-2020 13:03:01    03-07-2020 13:03:01      5394
6ΟΤΟΟΡ1Θ-ΓΟΕ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ.177/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
03-07-2020 13:00:49    03-07-2020 13:00:49      5380
64ΧΖΟΡ1Θ-16Θ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ.178/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
03-07-2020 12:58:50    03-07-2020 12:58:50      5381
ΨΦΘΜΟΡ1Θ-7ΔΨ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 77/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου
03-07-2020 12:56:18    03-07-2020 12:56:18      4827