Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Περίληψη  επιβολής διοικητικού προστίμου με την αριθμ. πρωτ.: 2864/ 31-03-2021 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 η 2Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/11-3-2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

 

  η  1Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3/04.02.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

 

η 1Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 2/21.1.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

 η 5Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 48/31-12-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.) Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ0ΙΞΟΡ1Θ-6Β6
Δημοσίευση περίληψης της αρ πρωτ.: 40928/18-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
14-04-2021 14:27:07    14-04-2021 14:27:07      1731
ΩΖΕΧΟΡ1Θ-2Φ4
Δημοσίευση περίληψης της αρ πρωτ.: 40934/18-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
14-04-2021 14:24:20    14-04-2021 14:24:20      1732
9ΗΤΔΟΡ1Θ-ΨΧΒ
Έλεγχος νομιμότητας των με αριθμ. : 314/2020 , 73/2021 , 48/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού
14-04-2021 14:18:34    14-04-2021 14:18:34      2624
ΨΔΙΡΟΡ1Θ-ΡΝΘ
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμ. 44/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας
14-04-2021 09:49:45    14-04-2021 09:49:45      3051
ΨΒΙ3ΟΡ1Θ-ΑΙΣ
Μεταβίβαση ακίνητης και κινητής περιουσίας του 52ου Δημοτικού Σχολείου και 61ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου στον Δήμο Ηρακλείου
14-04-2021 08:51:28    14-04-2021 08:51:28      2800
Ψ6ΦΗΟΡ1Θ-ΟΛΞ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ.359/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
14-04-2021 08:42:30    14-04-2021 08:42:30      3108
923ΛΟΡ1Θ-4ΒΙ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 54960/05-03-2021 κοινής απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
12-04-2021 15:44:41    12-04-2021 15:44:41      2228
ΨΑΞ3ΟΡ1Θ-ΡΥΛ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 16833/24-02-2021 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου
12-04-2021 15:38:27    12-04-2021 14:59:11      2762
ΨΖ7ΩΟΡ1Θ-ΒΜ3
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 27320/04-02-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
12-04-2021 15:36:46    12-04-2021 15:23:17      2221
ΩΝΒΡΟΡ1Θ-ΝΕΝ
Δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 16825/24-02-2021 απόφασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου
12-04-2021 15:33:27    12-04-2021 15:33:27      2908