Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια και στους χώρους που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2021 και μέχρι 31-03-2022.

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτύπωσης (αυθεντικά ή ισοδύναμα μελάνια/toner/drum για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτές και πολυμηχανήματα), ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για τη κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2021 και μέχρι 28-02-2022, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Εξυπηρέτηση κοινού της Δ/νσης Οικονομικού

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για ένα έτος (από 01/4/2020 έως 31/3/2021)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων μετά από διαπραγμάτευση της τιμής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2020 έως 31/7/2021.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΔ92ΟΡ1Θ-ΟΡ2
Χ.Ε. 14148/2021
24-03-2021 10:02:13    24-03-2021 10:02:13      14148
Ω800ΟΡ1Θ-4Β3
Χ.Ε. 13394/2021
24-03-2021 09:57:44    24-03-2021 09:57:44      13394
ΩΦΜ4ΟΡ1Θ-ΙΙΜ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 806,00 ΕΥΡΩ
19-03-2021 09:16:54    19-03-2021 09:16:54      1053
ΨΒΓΘΟΡ1Θ-Ρ7Ω
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2420389001 ΠΟΣΟΥ 42,16 ΕΥΡΩ
19-03-2021 09:14:35    19-03-2021 09:14:35      1057
ΩΚΚΕΟΡ1Θ-Ι7Θ
AAY 1906 999.0200000 3120102001 ΠΟΣΟΥ 590,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 136,40 ΕΥΡΩ
19-03-2021 09:11:09    19-03-2021 09:11:09      1056
65ΨΛΟΡ1Θ-9ΗΑ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 148,80
17-03-2021 07:12:44    17-03-2021 07:12:44      940
ΩΚ52ΟΡ1Θ-3ΤΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΑΕ584 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΑΣΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.470,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ 2019ΣΕ58400000, ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ Ν.
11-03-2021 09:08:41    11-03-2021 09:08:41      1060
Ω8Γ0ΟΡ1Θ-9Α3
ΑΠΟΦΑΣΗ eΠΔΕ 761/10-03-2021
11-03-2021 08:49:32    11-03-2021 08:49:32      761
6ΦΚΥΟΡ1Θ-Ψ50
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410989899 ΠΟΣΟΥ 74,40 ΕΥΡΩ
10-03-2021 08:20:33    10-03-2021 08:20:33      933
6ΑΖ3ΟΡ1Θ-Π1Ρ
AAY 1906 999.0200000 2420302001 ΠΟΣΟΥ 312,48 ΕΥΡΩ
10-03-2021 08:14:03    10-03-2021 08:14:03      983