Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης υλοποίησης της πράξης : " Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΕΖΣΟΡ1Θ-0ΗΣ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΓΕΩΤΡΗΣΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΙΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΑΛΕΞΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14-04-2021 13:25:55    14-04-2021 13:25:55      221/2018/14-4-2021
Ψ4ΧΛΟΡ1Θ-ΩΩ4
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΒΑΒΑΛΑΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΑΧΛΑΔΙΩΝ της Δ.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
14-04-2021 13:23:04    14-04-2021 13:23:04      40/2018/14-4-2021
Ψ3Ρ5ΟΡ1Θ-83Δ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΨΑΛΙΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΕΥΚΩΝ της Δ.Ε. ΑΝΑΛΗΨΗΣ του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΤΑΒΛΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14-04-2021 13:19:30    14-04-2021 13:19:30      42/2018/14-4-2021
ΨΠΜΣΟΡ1Θ-ΠΔΞ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΖΑΧΑΡΙΝΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ της Δ.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΤΡΙΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΖΑΧΑΡΙΑ
14-04-2021 13:16:49    14-04-2021 13:16:49      44/2018/14-4-2021
6Φ9ΛΟΡ1Θ-Ο4Π
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΜΑΛΙΩΝ της Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΝΑΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ
14-04-2021 13:14:00    14-04-2021 13:14:00      75/2018/14-4-2021
66ΠΔΟΡ1Θ-4ΟΤ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στην ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΖΑΜΒΙΑ του ΣΤΕΡΕΟΥ
14-04-2021 13:09:57    14-04-2021 13:09:57      252/2018/14-4-2021
Ω8ΚΤΟΡ1Θ-Χ7Ρ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΒΡΥΣΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΒΡΥΣΩΝ της Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
14-04-2021 13:06:50    14-04-2021 13:06:50      255/2018/14-4-2021
ΨΨ8ΙΟΡ1Θ-Δ5Ο
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ της Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14-04-2021 13:02:31    14-04-2021 13:02:31      128/2018/14-4-2021
6ΚΚΘΟΡ1Θ-Ξ2Ν
Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού από νέα ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση «ΠΟΡΤΙ», της Τ.Κ. ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ, Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
13-04-2021 12:00:04    13-04-2021 12:00:04      599/21
6553ΟΡ1Θ-17Μ
Απόρριψη αιτήματος της Ν. ΤΙΤΑΚΗΣ ΑΞΤΕ, για χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση και άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση της υφιστάμενης γεώτρησης, στη θέση «ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ», Τ.Κ. ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ, Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
13-04-2021 11:50:23    13-04-2021 11:50:23      223/18