Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΛΓΗΟΡ1Θ-Ν4Ψ
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
05-06-2020 10:23:34    05-06-2020 10:23:34      445
6Κ3ΞΟΡ1Θ-ΚΚ8
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
05-06-2020 10:18:55    05-06-2020 10:18:55      444
6ΧΓ3ΟΡ1Θ-ΓΘΓ
Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου οικονομικού έτους 2020.
05-06-2020 10:16:13    05-06-2020 10:16:13      442
ΨΞΙΦΟΡ1Θ-ΓΗΣ
Έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Ρεθύμνης για την εκτέλεση τoυ έργου:«EΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
02-06-2020 10:40:30    02-06-2020 10:40:30      420
ΩΚ9ΟΟΡ1Θ-43Φ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
01-06-2020 10:10:06    01-06-2020 10:10:06      421
6ΘΓΔΟΡ1Θ-ΧΥΩ
Aποδοχή του υπολοίπου της χρηματοδότησης από ΠΔΕ για την εκτέλεση των έργων : «Αποκατάσταση τμήματος δαπέδου parking» και «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών διαύλου λιμένα Ρεθύμνου φάση Β΄» και 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης».
01-06-2020 09:53:32    01-06-2020 09:53:32      430
Ω79ΑΟΡ1Θ-ΖΛ1
Tροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».
29-05-2020 09:39:05    29-05-2020 09:39:05      423
ΨΣΩΨΟΡ1Θ-ΓΚ7
Έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Ανωγείων για την εκτέλεση της υπηρεσίας:«ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ» - Τμήμα 3 «ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
28-05-2020 14:10:09    28-05-2020 14:10:09      408
69ΛΓΟΡ1Θ-1Γ7
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
26-05-2020 08:05:36    26-05-2020 08:05:36      417
6267ΟΡ1Θ-1ΥΥ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
26-05-2020 08:03:21    26-05-2020 08:03:21      407