Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Προϊσταμένη: Μανιούδη Μαρία
Τηλ.: 2810-278427
e-mail: m.manioudi@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
  2. Tον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
  3. Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  4. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
  5. Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στεργίου Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Πόρος, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278427
Φάξ: 2810-341648 & 2810-390107
Προσωπικό:

Ματθαιάκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278428
e-mail: m.matthaiaki@apdkritis.gov.gr

Χαρκιολάκης Χαράλαμπος
Τηλ.: 2810-278484
e-mail: x.xarkiolakis@apdkritis.gov.gr

Κατσαμάνης Ιωάννης
Τηλ: 2810-278463
e-mail: g.katsamanis@apdkritis.gov.gr

Ανδρουλάκη Μαρία
Τηλ: 2810-278444
e-mail: m.androulaki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Eπανάληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού για εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών εκτύπωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Επανάληψη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής και fax για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΑΝΒΟΡ1Θ-3ΓΕ
Απόφαση ανάθεσης για τις ανάγκες Γραφείου της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
05-06-2020 14:43:38    05-06-2020 12:21:38      2491
9ΘΟ0ΟΡ1Θ-ΘΜ4
Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ξυλείας για τις ανάγκες επισκευής υποδομών στον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων.
05-06-2020 14:14:45    29-05-2020 15:10:57      1807
6Ι3ΔΟΡ1Θ-2Υ4
Απόφαση κατακύρωσης του ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ»
05-06-2020 12:54:28    05-06-2020 12:54:28      2519
97Υ1ΟΡ1Θ-Ρ9Υ
Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων
05-06-2020 12:11:08    05-06-2020 12:11:08      2430
9ΟΖ9ΟΡ1Θ-Ν4Ζ
Ανάθεση προμήθειας και επισκευής φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.
05-06-2020 12:02:29    05-06-2020 12:02:29      2256
ΩΣΝΥΟΡ1Θ-ΧΥΧ
Ανάθεση εργασίας για προμήθεια και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος.
05-06-2020 11:43:17    05-06-2020 11:43:17      2210
Ψ4ΥΞΟΡ1Θ-ΛΘΨ
Ανάθεση προϊόντων καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νση Διοίκησης.
05-06-2020 11:20:12    05-06-2020 11:20:12      2254
655ΗΟΡ1Θ-ΦΤΥ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΚ
02-06-2020 12:58:20    02-06-2020 09:53:45      2306
Ω029ΟΡ1Θ-2ΝΧ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
02-06-2020 09:56:10    02-06-2020 09:56:10      2307
Ψ0ΟΓΟΡ1Θ-ΜΜΓ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
29-05-2020 12:58:56    29-05-2020 12:58:56      2341