Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋλογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης