Ανακοίνωση 8-04-2021

Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους ενταγμένους Νέους Γεωργούς στο Μέτρο 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2007-2013 έτους 2014, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης της  Β΄ & Γ΄  και  Γ΄ δόσης για 39 δικαιούχους και αποστάλθηκαν οι  με αριθμ.:  202106100023, 202106100035 και 202106100036 παρτίδες πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε