Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE13 INF/GR/000188 με θέμα "Παρουσίαση Τεχνικού Ερμηνευτικού Οδηγού για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη."

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΛΒΓΟΡ1Θ-7ΥΧ
Έγκριση μελέτης «Φυτοτεχνική διαμόρφωση στη θέση εγκατάστασης του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης “1401607 HOUMERIAKO EAST “ Π.Ε Λασιθίου»
26-04-2021 10:01:28    26-04-2021 10:01:28      948
6ΠΩΥΟΡ1Θ-ΠΡ5
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Ηρακλείου για το Κυνηγετικό έτος 2021-2022
23-04-2021 07:18:36    23-04-2021 07:18:36      938
6ΦΞ9ΟΡ1Θ-Λ09
Έγκριση μελέτης «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Ν. Λασιθίου
20-04-2021 07:27:05    20-04-2021 07:27:05      905
617ΡΟΡ1Θ-Α9Ο
Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης συνεργείων ελέγχου του άρθρου 6 της ΚΥΑ134627/5835/2015 (ΦΕΚ 2872/Β/29-12-2015)
13-04-2021 07:54:21    13-04-2021 07:54:21      834
ΩΗΥΑΟΡ1Θ-1ΜΦ
Έγκριση Μελέτης για τον τύπο των περιφράξεων και των θέσεων εφαρμογής για το έργο «Διαχειριστικές δράσεις με σκοπό την επίτευξη της Ικανοποιητικής Κατάστασης Διατήρησης (FV) του φυτικού είδους, προτεραιότητας της Οδηγίας των Οικοτόπων, Androcymbium rechingeri Greuter (1842) στην Ελλάδα»
08-04-2021 13:25:42    08-04-2021 13:25:42      767
ΩΜΟΒΟΡ1Θ-ΗΥΖ
Έγκριση «Μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης περιβάλλοντος μετά την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης-βελτίωσης τμήματος της δημοτικής οδού Ελαφονήσι-Σκλαβοπούλα, Δήμου Καντάνου-Σελίνου ΠΕ Χανίων
08-04-2021 13:22:43    08-04-2021 13:22:43      766
Ψ0Δ8ΟΡ1Θ-0ΥΩ
Έγκριση μελέτης «Σχεδιασμός αποκατάστασης, σήμανσης και ανάδειξης μονοπατιών ΤΚ Αργυρούπολης Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε. Ρεθύμνης»
08-04-2021 13:19:34    08-04-2021 13:19:34      687
ΨΨΗΞΟΡ1Θ-ΩΞΛ
Έγκριση μελέτης «Εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας στο φαράγγι των Μύλων ΔΕ Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης»
08-04-2021 13:16:13    08-04-2021 13:16:13      685
Ψ2Λ0ΟΡ1Θ-ΘΞΗ
Έγκριση μελέτης «Σχεδιασμός έργων πυροπροστασίας περιαστικού δάσους πόλης Ρεθύμνου Π.Ε. Ρεθύμνης»
08-04-2021 13:10:41    08-04-2021 13:10:41      686
Ψ6ΠΓΟΡ1Θ-ΦΝΟ
Ανανέωση Αναγνώρισης Σύμβασης(Μετατροπή σε Αορίστου Χρόνου) Ιδιωτικού φύλακα θήρας της Α΄ Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσου.
31-03-2021 07:24:28    31-03-2021 07:24:28      758