Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

 η /2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 20/22.4.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Περίληψη  επιβολής διοικητικού προστίμου με την αριθμ. πρωτ.: 2864/ 31-03-2021 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 η 2Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/11-3-2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

 

  η  1Ε/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3/04.02.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

 

η 1Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 2/21.1.2021/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΔΝΗΟΡ1Θ-ΗΙΣ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 35/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
07-05-2021 14:50:24    07-05-2021 14:50:24      4106
ΩΝΟ8ΟΡ1Θ-ΩΥΖ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 43/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
07-05-2021 11:31:18    07-05-2021 11:31:18      4037
ΨΕΔΓΟΡ1Θ-ΨΒ3
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 44/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
07-05-2021 11:24:26    07-05-2021 11:24:26      4038
ΩΑΚΛΟΡ1Θ-ΒΗ1
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 103/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
07-05-2021 11:16:22    07-05-2021 11:16:22      4069
ΩΓ7ΔΟΡ1Θ-2Ξ8
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 180/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
07-05-2021 11:12:25    07-05-2021 11:12:25      4068
Ψ8ΟΒΟΡ1Θ-ΒΞΜ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 33/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
07-05-2021 10:50:28    07-05-2021 10:50:28      3962
ΨΑ8ΚΟΡ1Θ-Β69
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 45/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
07-05-2021 10:35:12    07-05-2021 10:35:12      4036
6ΘΧ1ΟΡ1Θ-36Υ
ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 66/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
07-05-2021 10:12:23    07-05-2021 10:12:23      4032
6ΗΤΤΟΡ1Θ-ΛΩ2
Δημοσίευση περίληψης της αρ. πρωτ.: 39109/16-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
07-05-2021 09:06:13    07-05-2021 09:06:13      1669
Ψ0Π2ΟΡ1Θ-13Φ
Δημοσίευση περίληψης της αρ. πρωτ.: 27305/4-2-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης
07-05-2021 09:03:59    07-05-2021 09:03:59      1818