Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για τη σύναψη σύμβασης υλοποίησης της πράξης : " Λεπτομερής Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας για Απολήψεις Νερού Ύδρευσης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
69Κ5ΟΡ1Θ-ΛΦΕ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΜΠΟΥΧΑΝΕΣ με κωδικό ΓΥ.09.9, της Τ.Κ. ΚΟΡΦΩΝ, Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
07-05-2021 13:39:41    07-05-2021 08:38:16      1134/06052021
Ψ7Ω1ΟΡ1Θ-ΛΙ3
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΡ6 με κωδικό ΓΥ.09.6, της Τ.Κ. ΚΡΟΥΣΩΝΑ, Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
06-05-2021 12:05:22    06-05-2021 12:05:22      1135/06052021
69Κ2ΟΡ1Θ-4ΑΡ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΓΟΥΒΑ με κωδικό ΓΥ.08.01, της Τ.Κ. ΤΥΛΙΣΟΥ, Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
06-05-2021 12:02:09    06-05-2021 12:02:09      1133/2021
6Ρ6ΦΟΡ1Θ-ΚΔ0
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα και ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση νερού, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ – ΛΑΤΟΜΕΙΟ με κωδικό ΓΥ.08.04, της Τ.Κ. ΤΥΛΙΣΟΥ, Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
06-05-2021 11:57:59    06-05-2021 11:57:59      1132/2021
6Τ7ΚΟΡ1Θ-62Τ
Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη γεώτρησης για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ χρήση, στη θέση ΣΕΛΛΙΑ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της Ομάδας Πετειναράκη Νικολάου του Πολυχρόνη και Πετειναράκη Χαρίκλειας του Πολυχρόνη
06-05-2021 11:36:47    06-05-2021 11:36:47      1966/17
6643ΟΡ1Θ-4ΒΦ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξης νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στον ΣΠΥΡΛΙΔΑΚΗ ΗΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ή ΡΕΚΤΡΑ ή ΛΟΥΠΗ ΧΑΡΑΚΙ» της Τ.Κ. ΦΟΔΕΛΕ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
27-04-2021 08:23:03    27-04-2021 08:23:03      529/21
ΨΡ1ΝΟΡ1Θ-ΓΤΞ
: Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΣΚΑΡΜΩΤΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ της Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΝΕΟΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
26-04-2021 09:24:37    26-04-2021 09:24:37      1336/2018/22-4-2021
68ΧΕΟΡ1Θ-ΞΡ0
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΞΕΡΟΥΛΑΚΚΟΥΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΘΡΟΝΟΥ της Δ.Ε. ΣΥΒΡΙΤΟΥ του Δήμου ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, στον ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
26-04-2021 09:21:52    26-04-2021 09:21:52      842/2018/22-4-2021
ΩΖΨΧΟΡ1Θ-Δ9Ζ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΜΑΜΑΛΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΚΡΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στον ΜΑΡΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
26-04-2021 09:19:06    26-04-2021 09:19:06      922/2018/22-4-2021
Ψ6ΚΚΟΡ1Θ-ΒΣΚ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ της Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, στους ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
26-04-2021 09:16:03    26-04-2021 09:16:03      920/2018/22-4-2021