Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Σπανάκη 2 & Ικάρου, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ: 2810278407
Fax: 2810278456

Ανακοινώσεις

Έκδοση της αριθμ.1ΣΑΔ/2015 Απόφασης-Προκήρυξης για την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΓΙΟΟΡ1Θ-99Σ
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα Ν. Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Ν. Χανίων).
05-05-2021 13:52:14    05-05-2021 13:52:14      3374
ΨΣ4ΡΟΡ1Θ-Α11
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων).
05-05-2021 13:50:00    05-05-2021 13:50:00      3296
6ΠΠ4ΟΡ1Θ-Υ3Ω
Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο στη ΔΕΥΑ Χερσονήσου χρήσης 2020.
14-04-2021 14:37:43    14-04-2021 14:37:43      3342
6Α2ΔΟΡ1Θ-20Λ
Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισθέντος ανώτατου ορίου για τα υπηρεσιακά οχήματα της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου μηνός Φεβρουαρίου 2021.
14-04-2021 08:34:08    14-04-2021 08:34:08      3409
ΩΔΩΩΟΡ1Θ-ΙΚΨ
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13143/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: ΨΥ0ΧΟΡ1Θ-63Ψ), όπως ισχύει περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Ηρακλείου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
02-04-2021 12:24:49    02-04-2021 12:24:22      2897
69ΙΗΟΡ1Θ-194
Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 13047/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: Ω44ΑΟΡ1Θ-64Ι), όπως ισχύει, περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού Ν. Ρεθύμνης σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
26-03-2021 13:31:18    26-03-2021 13:17:04      οικ.2862
Ψ2Γ2ΟΡ1Θ-Ω0Α
Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 13207/14-10-2016 απόφασής μας (ΑΔΑ: ΨΗΠΩΟΡ1Θ-ΘΞΩ), όπως ισχύει, περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού Ν. Λασιθίου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
26-03-2021 13:24:52    26-03-2021 13:24:52      οικ.2863
Ω2ΜΒΟΡ1Θ-Ρ48
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 116952/13-01-2021 απόφαση σε 2η ορθή επανάληψη της Αντιδημάρχου Ηρακλείου Κρήτης
10-02-2021 10:31:18    10-02-2021 10:31:18      341
ΩΥΣ1ΟΡ1Θ-Ε2Υ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 125.437/13-01-2021 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Αντιδημάρχου Ηρακλείου Κρήτης
03-02-2021 11:35:21    03-02-2021 11:35:21      454
ΨΟ4ΟΟΡ1Θ-Ο7Σ
Δημοσίευση περίληψης της υπ’ αριθ. 659/28-12-2020 απόφασης του Γεν. Γραμματέα του Δήμου Χανίων
18-01-2021 09:10:20    18-01-2021 09:10:20      12059