Πρωτεύουσες καρτέλες

Από την Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, ανακοινώνεται ότι με την 554/29-1-2021 απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων τής ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο" (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο δασικός χάρτης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο", μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του  περιεχομένου  αυτού. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Η   προθεσμία  υποβολής   των  αντιρρήσεων  είναι  αποκλειστική  και  ξεκινά την  12η Φεβρουαρίου και λήγει την 29η Νοεμβρίου. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 20η Δεκεμβρίου.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί τής αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) που βρίσκεται στην οδό Παναγία Μαλεβή, Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.30 έως 15.30 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gov.gr) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-22
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2021-02-02
Αναγνωριστικό
29a5fef4-6e70-422e-94e6-47ffd3faf3db
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
ddh@apdkritis.gov.gr
Γλώσσα μεταδεδομένων
greek
Τίτλος πόρου
Αναρτημένος Δασικός Χάρτης Π.Ε. Ηρακλείου
Aναγνωριστικό πόρου
Αναρτημένος Δασικός Χάρτης Π.Ε. Ηρακλείου
Σύνοψη πόρου
Αναρτημένος Δασικός Χάρτης Π.Ε. Ηρακλείου σε μορφή .shp
Γλώσσα πόρου
greek
Θεματική κατηγορία
Ορθοεικόνες/Βασικοί χάρτες/Κάλυψη γης
Keyword from INSPIRE Data themes
Χρήσεις γης
Ημερομηνία αναφοράς
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Ημερομηνία έναρξης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021 - 15:15
Ημερομηνία λήξης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021 - 15:15
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τρίτη, Φεβρουάριος 2, 2021
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Oνομασία του οργανισμού
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
ddh@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Δημιουργός