Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020 και εντάχθηκε σε αυτό με την 656/16-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΔ67ΛΚ-Τ47) Απόφαση Ένταξης της πράξης: «Παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οδηγία 2006/7/ΕΚ».

Για το έτος 2019 έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5000428

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 236.150,00 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2022

Ως υπεύθυνες του προγράμματος έχουν οριστεί η κα Μαρτίνου Αγγελική, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404136,  e-mail a.martinou@apdkritis.gov.gr) και η κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-26
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2019-06-06
Αναγνωριστικό
251380ce-bbe8-4d39-a18d-b5710ac0f5ba
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Θάλασσες
Keyword from INSPIRE Data themes
Θαλάσσιες περιοχές
Ημερομηνία αναφοράς
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2019
Ημερομηνία έναρξης
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2019 - 11:00
Ημερομηνία λήξης
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2019 - 11:00
Ημερομηνία δημιουργίας
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2019
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2019
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Πέμπτη, Ιούνιος 6, 2019
Oνομασία του οργανισμού
Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
ydata@apdkritis.gov.gr